نمایندگی رسمی اینورترهای NEO drive

 نمایندگی رسمی اینورترهای DEG drive

عامل فروش محصولات Sigma electric
عامل فروش محصولات Rele Italiana
فروش مفصل های حرارتی  NEXANS

 

 041-35578876
3007 207 0938

اینورترهای ورودی سه فاز سری DGI 900

0.75 کیلووات
1.5 کیلووات
2.2 کیلووات
3.7 کیلووات
5.5 کیلووات
7.5 کیلووات
11 کیلووات
15 کیلووات
18.5 کیلووات
22 کیلووات
30 کیلووات
37 کیلووات
45 کیلووات
55 کیلووات
75 کیلووات
90 کیلووات